2019

DateCase # & AddressTypeDecision
February 12, 2019SUP 01-19 | 334 N. Main StSpecial Use Permit

May 14, 2019V 02-19 | 903 W. Davis StVariance
August 13, 2019SUP 03-19 | 968 W. Old Glencoe RdSpecial Use Permit
November 12, 2019V 04-19 | 1032 Apple StVariance